รางวัลโรงเรียนประชาธิปไตย
สพม.31

1 ราชสีมาวิทยาลัย 2555 นครราชสีมา
2 โนนสูงศรีธานี 2551 นครราชสีมา
3 ธารปราสาทเพชรวิทยา นครราชสีมา