รางวัลโรงเรียนประชาธิปไตย
สพม.25

1 กัลยาณวัตร 2559 ขอนแก่น