รางวัลโรงเรียนประชาธิปไตย
สพม.12

1 เฉลิมราชประชาอุทิศ 2553 นครศรีธรรมราช
2 ท่านครญาณวโรภาสอุทิศ นครศรีธรรมราช