รางวัลโรงเรียนประชาธิปไตย
สพม.8

1 วิสุทธรังษี 2559 กาญจนบุรี
2 เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 2557 กาญจนบุรี