รางวัลโรงเรียนประชาธิปไตย
สพม.7

1 ปากพลีวิทยาคาร 2559 นครนายก
2 สระแก้ว 2558 สระแก้ว