รางวัลโรงเรียนประชาธิปไตย
สพม.1 (กทม.1)

1 ยานนาเวศวิทยาคม กรุงเทพมหานคร