รางวัลโรงเรียนคุณธรรม
สพม.41

1 ราษฎร์ปรีชาวิทยาคม 2560 กำแพงเพชร
2 คลองลานวิทยา 2558 กำแพงเพชร
3 บางมูลนากภูมิวิทยาคม พิจิตร
4 สามง่ามชนูปถัมภ์ พิจิตร