รางวัลโรงเรียนคุณธรรม
สพม.26

1 เขื่อนพิทยาสรรค์ 2559 มหาสารคาม
2 นาเชือกพิทยาสรรค์ 2558 มหาสารคาม
3 มิตรภาพ 2557 มหาสารคาม
4 นาดูนประชาสรรพ์ 2552 มหาสารคาม