รางวัลโรงเรียนคุณธรรม
สพม.19

1 วังโพนงามวิทยา เลย