รางวัลโรงเรียนคุณธรรม
สพม.12

1 ท่านครญาณวโรภาสอุทิศ 2559 นครศรีธรรมราช
2 อุดมวิทยายน 2550 พัทลุง
3 เฉลิมราชประชาอุทิศ นครศรีธรรมราช