รางวัลโรงเรียนคุณธรรม
สพม.7

1 ปราจีนกัลยาณี 2560 ปราจีนบุรี
2 อดุลศาสนกิจศึกษา 2559 ปราจีนบุรี
3 สระแก้ว 2559 สระแก้ว