รางวัลโรงเรียนคุณธรรม
สพม.3

1 ศรีบุณยานนท์ 2560 นนทบุรี