รางวัลโรงเรียนสีขาว
สพม.29

1 ชานุมานวิทยาคม 2556 อำนาจเจริญ