รางวัลโรงเรียนสีขาว
สพม.26

1 นาเชือกพิทยาสรรค์ 2558 มหาสารคาม
2 นาดูนประชาสรรพ์ 2557 มหาสารคาม
3 มิตรภาพ 2556 มหาสารคาม