รางวัลโรงเรียนสีขาว
สพม.25

1 มัญจาศึกษา 2557 ขอนแก่น
2 กัลยาณวัตร 2555 ขอนแก่น