รางวัลโรงเรียนสีขาว
สพม.12

1 ท่านครญาณวโรภาสอุทิศ 2557 นครศรีธรรมราช
2 อุดมวิทยายน 2552 พัทลุง
3 เฉลิมราชประชาอุทิศ นครศรีธรรมราช