รางวัลโรงเรียนสีขาว
สพม.7

1 ปราจีนกัลยาณี 2559 ปราจีนบุรี
2 สระแก้ว 2559 สระแก้ว
3 วังไพรวิทยาคม 2559 สระแก้ว
4 คลองหาดพิทยาคม 2558 สระแก้ว
5 ชิตใจชื่น 2557 ปราจีนบุรี