รางวัลโรงเรียนสีขาว
สพม.5

1 ปิยะบุตร์ 2560 ลพบุรี
2 บ้านข่อยวิทยา 2559 ลพบุรี
3 บ้านเบิกวิทยาคม 2559 ลพบุรี
4 หันคาพิทยาคม 2559 ชัยนาท
5 โคกเจริญวิทยา 2559 ลพบุรี
6 โคกสำโรงวิทยา 2558 ลพบุรี
7 หันคาราษฏร์รังสฤษดิ์ 2558 ชัยนาท
8 ค่ายบางระจันวิทยาคม 2557 สิงห์บุรี
9 ดงตาลวิทยา 2556 ลพบุรี
10 ท่าช้างวิทยาคาร 2556 สิงห์บุรี
11 ท่าวุ้งวิทยาคาร 2556 ลพบุรี
12 สระโบสถ์วิทยาคาร 2554 ลพบุรี
13 ยางรากวิทยา 2542 ลพบุรี
14 อินทร์บุรี สิงห์บุรี