รางวัลโรงเรียนสีขาว
สพม.3

1 อยุธยานุสรณ์ 2557 พระนครศรีอยุธยา
2 ศรีบุณยานนท์ 2541 นนทบุรี