รางวัลสถานศึกษาพอเพียง
สพม.42

1 อุดมธัญญาประชานุเคราะห์ 2557 นครสวรรค์