รางวัลสถานศึกษาพอเพียง
สพม.35

1 บุญวาทย์วิทยาลัย 2554 ลำปาง
2 น้ำดิบวิทยาคม 2553 ลำพูน
3 เสริมงามวิทยาคม 2549 ลำปาง