รางวัลสถานศึกษาพอเพียง
สพม.34

1 แม่ออนวิทยาลัย 2556 เชียงใหม่
2 วัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม่