รางวัลสถานศึกษาพอเพียง
สพม.30

1 นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 2554 ชัยภูมิ
2 ชัยภูมิภักดีชุมพล ชัยภูมิ