รางวัลสถานศึกษาพอเพียง
สพม.29

1 วิจิตราพิทยา 2556 อุบลราชธานี
2 ชานุมานวิทยาคม 2555 อำนาจเจริญ