รางวัลสถานศึกษาพอเพียง
สพม.26

1 นาดูนประชาสรรพ์ 2559 มหาสารคาม
2 มิตรภาพ 2558 มหาสารคาม
3 เขื่อนพิทยาสรรค์ 2555 มหาสารคาม
4 เชียงยืนพิทยาคม 2555 มหาสารคาม
5 นาเชือกพิทยาสรรค์ 2555 มหาสารคาม
6 ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 2550 มหาสารคาม
7 ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก มหาสารคาม