รางวัลสถานศึกษาพอเพียง
สพม.25

1 กัลยาณวัตร 2558 ขอนแก่น
2 อุบลรัตน์พิทยาคม 2557 ขอนแก่น
3 มัญจาศึกษา 2557 ขอนแก่น