รางวัลสถานศึกษาพอเพียง
สพม.4

1 ธัญบุรี 2559 ปทุมธานี
2 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 2559 ปทุมธานี
3 เทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี 2558 ปทุมธานี
4 นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 2556 ปทุมธานี
5 มัธยมวัดหัตถสารเกษตร 2554 ปทุมธานี
6 หนองเสือวิทยาคม 2553 ปทุมธานี
7 วรราชาทินัดดามาตุวิทยา ปทุมธานี