รางวัลสถานศึกษาพอเพียง
สพม.3

1 ศรีบุณยานนท์ 2556 นนทบุรี
2 อยุธยานุสรณ์ 2555 พระนครศรีอยุธยา
3 อยุธยาวิทยาลัย 2555 พระนครศรีอยุธยา