รางวัลโรงเรียนพระราชทาน
สพม.41

1 คลองขลุงราษฏร์รังสรรค์ 2559 กำแพงเพชร
2 วชิรปราการวิทยาคม 2558 กำแพงเพชร
3 ขาณุวิทยา 2556 กำแพงเพชร
4 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร 2553 กำแพงเพชร
5 วัชรวิทยา 2546 กำแพงเพชร
6 กำแพงเพชรพิทยาคม 2538 กำแพงเพชร
7 สามง่ามชนูปถัมภ์ 2537 พิจิตร
8 ลานกระบือวิทยา กำแพงเพชร