รางวัลโรงเรียนพระราชทาน
สพม.38

1 บ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) 2556 ตาก
2 สรรพวิทยาคม 2554 ตาก
3 ตากพิทยาคม 2551 ตาก
4 ศรีนคร 2547 สุโขทัย
5 ผดุงปัญญา 2543 ตาก
6 เมืองด้งวิทยา 2538 สุโขทัย
7 อุดมดรุณี 2533 สุโขทัย
8 สามเงาวิทยาคม 2528 ตาก