รางวัลโรงเรียนพระราชทาน
สพม.30

1 ชัยภูมิภักดีชุมพล ชัยภูมิ