รางวัลโรงเรียนพระราชทาน
สพม.27

1 โพธิ์ทองวิทยาคาร 2547 ร้อยเอ็ด
2 ท่าม่วงวิทยาคม 2545 ร้อยเอ็ด
3 ธวัชบุรีวิทยาคม 2524 ร้อยเอ็ด