รางวัลโรงเรียนพระราชทาน
สพม.25

1 กัลยาณวัตร 2554 ขอนแก่น
2 อุบลรัตน์พิทยาคม 2541 ขอนแก่น