รางวัลโรงเรียนพระราชทาน
สพม.12

1 อุดมวิทยายน 2548 พัทลุง
2 ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 2533 นครศรีธรรมราช