รางวัลโรงเรียนพระราชทาน
สพม.3

1 อยุธยาวิทยาลัย 2556 พระนครศรีอยุธยา
2 ศรีบุณยานนท์ 2540 นนทบุรี
3 นครหลวงอุดมรัตช์วิทยา 2535 พระนครศรีอยุธยา