รางวัลรางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. OBECQA
สพม.35

1 อุโมงค์วิทยาคม 2558 ลำพูน
2 บุญวาทย์วิทยาลัย 2558 ลำปาง