รางวัลรางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. OBECQA
สพม.27

1 โพธิ์แก้วประชาสรรค์ 2554 ร้อยเอ็ด