รางวัลรางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. OBECQA
สพม.8

1 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 2558 กาญจนบุรี