รางวัลรางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. OBECQA
สพม.5

1 จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 2559 ลพบุรี
2 พิบูลวิทยาลัย 2558 ลพบุรี