รางวัลรางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. OBECQA
สพม.3

1 อยุธยาวิทยาลัย 2558 พระนครศรีอยุธยา