1 นครศรีธรรมราช 1 4 10 2 2 2 4 25
2 พัทลุง 1 2 1 1 5