1 นครปฐม 3 1 2 2 1 2 1 12
2 สุพรรณบุรี 2 1 1 2 1 2 9